Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
wscieklizna
wscieklizna
wscieklizna
Carving the Mountains on Vimeo
Reposted byPolman Polman
wscieklizna
wscieklizna
wscieklizna
wscieklizna
Reposted bynailinisurveyork
wscieklizna
Reposted byvolarenailinisurveyork
wscieklizna
Reposted bysurveyork surveyork
wscieklizna
Reposted byblubrasurveyork
wscieklizna
wscieklizna
Reposted byblubrasurveyorkheckpiet
wscieklizna
Reposted bysurveyork surveyork
wscieklizna
Reposted byblubrasurveyork
wscieklizna
wscieklizna
Reposted bysushi0x01 sushi0x01
wscieklizna
Reposted bynailiniheckpiet
wscieklizna
wscieklizna
Przyłapano mnie na marzeniach, a to w czasie pracy jest zabronione. Mówiąc uczciwie: jestem recydywistą. Znają mnie tutaj. Mam zbyt wybujałą fantazję i nie potrafię pozbyć się tęsknoty, mimo, że nie można nią zmienić stosunków w tym kraju...`
(1) Zdjęcia profilowe
1404 df23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl